หาเงินออนไลน์ฟรี ง่ายๆ การสร้างรายได้ พิเศษ วิธี หาเงิน ออนไลน์ ได้ จริง รายได้เสริม และ ธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องลงทุน แอ๊บหาเงินฟรี แอ๊บอ่านข่าว รวมบทความ หาเงินออนไลน์ฟรี และการสร้างรายได้ด้วยมือถือ

หาเงินออนไลน์กับกาแฟดวงดีกันเถอะ

หาเงินออนไลน์กับกาแฟดวงดีกันเถอะ
ดวงดี คอฟฟี่ กาแฟแฟรนไชส์และ Affiliate

สวนท้อ โมเดล

               พอดีว่าช่วงนี้  มีการเตรียมสอบของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายบริหารงาน ประเภทผู้บริหาร  อำนวยการ และบริหารสถานศึกษา  ถือโอกาสบันทึกสั้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่หน่อยนึง  เผื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อนนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทุกระดับ(ต้น กลาง สูง)  เป็นประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติเป็นส่วนรวม  แม้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวและการเก็งข้อสอบอัตนัย  25 มีนาคม 2561 ขอให้จงเป็นผู้โชคดี มีชัย  เทอญ
               และต่อไปนี้  เป็นในแผ่นภาพสรุปเนื้อหาที่จะไปอธิบายวิธีการตอบโจทย์คำถามของผม  ไม่ว่าคำถามจะออกมาในในรูปแบบใด  ย่อมจะเป็นไปเพื่อให้เราตอบโจทย์ เพื่อสำแดงความรู้ความสามารถของผู้ตอบ ตามกรอบงานในหน้าที่ของตนเองนั่นแหละ   ครั้งหนึ่ง เคยถกกันกับเพื่อนสามคน  หลังการเสวนาอย่างยาวนาน  ผมได้บอกกับเพื่อว่า นี่คือ"สัญญาสวนท้อ" เหมือนอย่างในสากก๊ก  ซึงจะนำไปใช้ได้ทุกอย่าง ทุกสถานการณ์  ขอให้นึกถึงสัญญานี้  เป็นที่มาของชื่อ "สวนท้อโมเดล" หรือ"โมเดลสวนท้อ"  ที่จะอธิบาย  เก็บไว้ในหัวสมอง ไปสอบดังนี้
แนวคิดการบริหารงาน ในฐานะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โมเดล หรือรูปแบบความคิดรวบยอดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  ในฐานะนักบริหารงานท้องถิ่น ประเภทอำนวยกท้องถิ่น ระดับกลาง  ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับที่เรียกว่า  สูงมากเป็นพิเศษ  ในระดับคุณภาพของงาน หรือผลลัพธ์เป้าหมายที่  นำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ในมิติของสุขภาพ หรือด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   โมเดลนี้ ในที่นี้จะเรียกว่า "สวนท้อโมเดล" ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะ ที่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ครั้งหนึ่งเคยที่เคยร่วมเสวนา  ในประเด็นนี้  สมัยเรียนหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

25 มีนาคม 2561 โมเดลนี้  จะได้ถูกนำมาใช้  เพื่อพิสูจน์ความสำเร็จของหลักคิด และหนักการนี้

จิตภาพ: จินตนาการว่า ตำแหน่ง เป็นคน  สามารถคิด พูด ทำได้  และเปรียบเป็นระบบ  เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์  มีปัจัยนำเข้า  การประมวลผล และผลลัพธ์ ออกมา   จึงระบุว่า   ก่อนสั่งให้ระบบทำงาน  ต้องมีการตั้งค่าปัจจัยแวดล้อมในการทำงาน คือคุณสมบัติ (Properties) เป็นพื้นฐานให้ครบสมบูรณ์ก่อน เรียกว่า Properties Setup นั่นเอง  เราก็เช่นกัน  ต้องทำความเข้าใจคุณลักษณะของตำแหน่ง และงานในหน้าที่รับผิดชอบ ตั้งค่าให้มันก่อน)  งานจึงจะออกมาดี  ไปดูกัน

ตำแหน่ง : อำนวยการท้องถิ่น
ชื่อสายงาน : บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งในสายงาน : นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับตำแหน่ง : ต้น  กลาง  สูง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ + ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ต่อไปนี้คือไกด์ที่จะอธิบายคำตอบ  คุณลักษณะที่ต้องมี  4 ด้าน

คุณลักษณะ 4 ด้าน( เทียบเคียงหลักบริหาร 4M)                                        
  1. ด้านการวางแผน (8 ขั้นตอน)  เทียบเคียง M1- Master Plan
  2. ด้านการบรหารงาน(12 องค์)   เทียบเคีย  (M2-Management)
  3. ด้านการบริหารงานบุคคล(7 ขั้นตอน)      (M3-Man)
  4. ด้านการบริหารงบประมาณ(6 ขั้นตอน)    (M4-Money)
การอธิบายและยกตัวอย่าง
ในทางปฏิบัติ  ต้องทบทวนทำความเข้าใจก่อนว่า  งานทั้งหมดที่รับผิดชอบของนักบริหารงานสาธารณสุข ต้องดำเนินการนั้น ก่อนลงมือปฏิบัติ  จะต้องวางเป้าหมายไว้ก่อนเสมอ คือกำหนดสิ่งที่คาดหวังว่า ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่อะไร ในเชิงประมาณ เชิงคุณภาพ  อย่างไร  แล้วค่อยมาเริ่มที่กระบวนการวางแผน  และจะดีที่สุด เมื่อมีการวางแผนเพื่อรับมือกับปัญญหาอุปสรรค  ที่จะขัดขวางไม่ให้เราเดินไปถึงเป้าหมาย หรือลดผลกระทบ (คือการวางแผนบริหารความเสี่ยงไปด้วยนั่นเอง)

แต่เนื่องจากงานสาธารณสุขฯ โดยเฉพาะของ อปท.นั้น  ต้องเคลื่อนให้สอดคล้องไป ตามเป้าหมายของนโยบายภาครัฐและหน่วยงาน ระดับต่างๆ  และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  จึงต้อง  คำนึงถึง แนวทางอื่นประกอบ เช่น นโยบายตามโครงการประชารัฐ ของรัฐบาล

ดังนั้น  ก่อนลงมือปฏิบัติด้านการวางแผนนั้น  จะต้องใช้ความรู้  ทักษะ และสมรรถนะ ของผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มาประกอบเพื่อการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  ทั้งภาคประชาชน  ในองค์กร อปท.  และหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อบูรณาการงานทั้งหมด  ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ โดยใช้หลักคิดแนวทางการพัฒนา  ที่เกิดผลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทย  เพราะได้รับการพิสูจน์มาแล้วกว่า 4,449 โครงการ  นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง  ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั่นเอง 

ในที่นี้ขอน้อมนำ หลักคิดการ"เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"  กล่าวคือนักบริหารงานสาธารณสุขฯ  ต้องยึดแนวคิดนี้เป็นฐาน ในการทำงานด้านการวางแผน การบริหารงาน การบริหารคน และการบริหารงบประมาณ  ทั้งนี้ เพื่อให้การบูรณาการงาน คน งบประมาณ  ให้สัมฤทธ์ผล เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยใช้คนเป็นศูนย์กลางการเคลื่อน  แต่ต้องใช้หลักการบริหาร  ให้คนมีส่วนร่วม ช่วยงานให้สำเร็จด้วยความเต็มใจ และความสุขของคนทำงาน

จึงขอยกตัวอย่างโมเดล หรือรูปแบบที่เรียกกันว่า ธาตุ 5 หรือการ"ระเบิดจากภายใน"  เป็นหัวใจของการทำงานเป็นทีม คือ เริ่มต้นที่ตัวเราเอง  จะต้องมีพลังใจ มีความรู้มีทักษะมีสมรรถนะ มากพอ  ที่จะกระตุ้นให้ทีมงานเกิดไฟ ที่อยากจะทำงาน  ซึ่งสามารถประเมินได้จากท่าทีของแต่ละคน  แต่ละภาคส่วนที่เข้ามาร่วมงาน  โดยเฉพาะภาคประชาชน  จะต้องให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของ  ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติเพราะมีความเชื่อ มีอุดมการณ์  ก็จะเกิดการเคลื่อนงานด้วยพลังเครือข่าย (ระเบิดจากข้างใน)  ซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จยั่งยืน  และเกิดผลลัพธ์ คือความสุขของประชาชน

หากเป็นเชิงลึกของกระบวนการบริหารงานด้านสาธารณสุข  นักบริหารงานสาธารณสุขฯ  ก็ต้องมีความเข้าใจ  หลักพื้นฐานของการพัฒนา  ที่เรียกว่า "ศาสตร์ของพระราชา"  ซึ่งจะทำให้เป็นมุมมองของการกระจายอำนาจ  ของประเทศไทย  ที่มีการบริหาราชการแผ่นดินทั้งการรวมอำนาจ(ส่วนกลาง)  การแบ่งอำนาจ(ส่วนภูมิภาค)  และการกระจายอำนาจ(ส่วนท้องถิ่น)  โดยจะขอทบทวนในส่วนของ "ท้องถิ่น"  ซึ่งเป็นมิติของความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งแวดล้อม  คือความสัมพันธ์ของ คนกับคน(ความสัมพันธ์ของปัจเจกชน,ครอบครัว,ชุมชน,สังคม)   คนกับธรรมชาติ(อาหาร,บ้าน,ยา,ปัจจัยดำรงชีพ) คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ(ความเชืื่อ,ประเพณีวัฒนธรรม,กฎหมาย)   โดยสามารถใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขได้เลย ได้แก่ คน  ได้แก่การพัฒนาคน ด้วยการพัฒนาให้เป็นคนดี  คนมีความรู้  เป็นคนที่มีคุณธรรม   อดทนขยัน ซื่อสัตย์  เป็นต้น   ด้านสิ่งแวดล้อม  สามารถใช้ศาสตร์พระราชาได้เลย  เช่น การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ด้วยหลักทฤษฎีใหม่ พึ่งตนเองได้  มีอยู่มีกิน  ไม่ทำงายสิ่งแวดล้อม  การจัดการน้ำ ดิน ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่    เป็นต้น

สรุป  ในภาพรวม  จะเห็นได้ว่าบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง ไม่เพียงแต่มีความรับผิดชอบและมีความคาดหวังในการดำเนินงานให้ถึงเป้าหมาย  ไม่ใช่เพียงมิติของการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย  เหมือนในอดีต   แต่ยังให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ประชาชนมีความสุข สุขภาพดี ทั้งกายใจ อายุยืน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี แม้ถึงวาระสุดท้ายจะจากโลกนี้ไป ก็จะได้ไม่เป็นทุกข์ ไม่ยึดติด เป็นการสร้างชุมชนอุดมปัญญา  เป็นสังคมที่เป็นธรรม  มีความสมัครสมานสามัคคี  จึงจะเรียกว่า เป็น "สังคมสุภาวะ"  จึงจะถือว่า ได้ใช้ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของนักบริหารงานท้องถิ่น ประเภทอำนวยการ ระดับกลาง ให้มีบทบาทได้อย่างเหมาะสม ตามโมเดลนี้ ซึ่งเรียกว่า "สวนท้อโมเดล" นั่นเอง

ถ้ามีถาม?  
แล้วการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ? หละ (1980-ปัจจุบัน) เช่น ถามว่า
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) คืออะไร  มีลักษณะอย่างไร? เอาไง?

- ศึกษาให้เข้าใจในหลักการ 7 ข้อ(ไปศึกษาเพิ่มเติมสักหน่อยนะ)  แล้วเลือกอธิบาย  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 1-2 อย่าง  ที่เป็นจุดเด่น  ในองค์กรของท่านเอง  ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์  ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
- การบริหาร NPM ให้เข้าใจอย่างง่ายเลยว่า  มันก็คือหลักการบริหารรัฐกิจ หรือหลักรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ภาครัฐเอามาจากภาคเอกชนที่เรีกว่า Public Administration นั่นเอง
- หากนึกไม่ออก  ให้นึกถึงเครื่องมือที่ภาคเอกชนชอบใช้และโด่งดัง  อย่าง Balance Score Card-BSC  ในมิติของการบริหารงานสาธารณสุขฯ  ในด้านคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ  นั้นนำมาอธิบายได้ 
-ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
           เห็นชัดเจนในตัวชี้วัด  (32 ข้อ)
          1. ความรู้ประจำสายงาน 11 ข้อ 
          2. ทักษะที่ประจำสายงาน 7 ข้อ
          และ 3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 14 ข้อ  (หลัก5 ข้อ ผู้บริหาร 4 ข้อ  ประจำสายงาน5 ข้อ)
- จัดกลุ่ม 32 ข้อ ให้เข้าสู่  4 มิติ  ของ  BSC - ให้ได้ คือ  การเรียนรู้  การพัฒนาองค์กร  ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน   ก็อธิบาย NPM ได้    แต่ตอนที่ตอบคำถาม  จะต้องกระชับ  เอาคีย์เวิร์ดที่มีใน พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องมาตอบ ยกตัวอย่าง  บางกิจกรรมที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน
-  ยกตัวอย่างเช่น  การตอบ NPM เรื่อง  ความรู้  อาจจะอธิบายว่า นักบริหาร ประเภทออำนวยการ  ต้องมีความรู้  11  ด้านคือเรื่อง (1.ปรัชญาของ ศก.พอเพียง,2.การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 3.การติดตามประเมินผล, 4.ระบบการจัดการองค์กร, 5. การบริหารความเสี่ยง, 6. การพัฒนาบุคคลากร, 7. สถานการภายนอกผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และพื้นที่ 8.กฎหมาย ระเบียบ ในงานที่รับผิดชอบ 9.ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 10.การประเมินผลกระทบ EIA,HIA 11.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บใหม่)  เลือกมาอธิบายสัก 1-2 หัวข้อ ที่ท่านถนัด  เท่าที่จะบริหารเวลาได้  เอาเท่าที่จะอธิบายให้คนตรวจข้อสอบเข้าใจว่า  เรารู้ ตรงกับที่เขาอยากให้ตอบ ไม่ขาดไม่เกิน ไม่เวอร์

อย่ากังวล "ใช้สมาธิ  สติ และปัญญา"
เป็นนาวิเกเตอร์นำทาง  ผลออกมา เสมอไม่มี
สุรพล  แก้วตา
20/3/2561


คลิปติวมาใหม่


กราบขอบพระคุณ
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
จากทุกผลิตภัณฑ์ของกูเกิ้ล, Advertizer ทุกเจ้า
และคุณผู้ชมทุกท่านที่กรุณาแวะมาเยี่ยมชม